1203 Budapest, Serény utca 4.info@secretcontrol.hu
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatásul közöljük, hogy saját hibánkon kívül eső okok miatt a mobiltelefonos elérhetőségeinken nem vagyunk elérhetőek. Kérjük, hogy hívja a  +36 1 283 0740 számunkat. Köszönjük a megértésüket! Üdvözlettel: Secret Control csapata

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT WEBBASE MOBILE APPLIKÁCIÓ

31/b. sz. melléklet
Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás Google Play és App Store-ból letölthető Webbase Mobile alkalmazás igénybevételével megvalósuló adatkezelésről
A Secret Control GPS Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általánosadatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.


Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
Adatkezelő megnevezése: Secret Control GPS Kft.
Adakezelő székhelye: 1203 Budapest, Serény u. 4.
Adatkezelő adószáma: 11922540-2-43
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-683415
Adatkezelő honlap címe: https://secretcontrol.hu/ https://webbase.hu/
Adatkezelő központi e-mail címe: info@webbase.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@secretcontrol.hu


Az adatkezelés célja:
Google Play és App Store online webáruházból letölthető, Webbase Mobile alkalmazáson keresztül a Szerződést tárgyát képező logisztikai szolgáltatások.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződésmegkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Kezelt adatok köre:
- A felhasználók azonosításához szükséges személyes adatok
- A felhasználók által megadott engedélyek típusai (GPS helyadatok, Wifi vagy Mobil internet kapcsolat)
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő
kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a
Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóságrendelkezésére bocsátani.


A személyes adatok tárolásának időtartama:
A Társaság a személyes adatokat a Felek között létrejött szerződés megszűnéséig kezeli elektronikusan.
Automatizált döntéshozatal ténye: Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatkezelés folyamatának leírása: A Társaság által nyújtott szolgáltatások egyesfunkcióinak a Társaság által fejlesztett
alkalmazáson keresztül történő igénybevételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság hozzáférhet az Ön készülékén tárolt, azzal generált bizonyos adatokhoz.
Az alkalmazás igénybevételéhez az alábbi engedélyek megadása szükséges az alább jelzettek okán:


1) Telefon pozíciójához való hozzáférés engedélyezése
Annak érdekében, hogy a telefon pozíciója a térkép képernyőn megjeleníthető
legyen, az alkalmazásnak hozzá kell férnie a telefon aktuális pozíció adataihoz. Ha
az ehhez való hozzáférést nem engedélyezi a felhasználó, akkor a térképen csak az
autók pozíciója jelenik meg.


2) Wifi vagy Mobil internet kapcsolat engedélyezése
A központi szerverekkel interneten keresztül történő adatkommunikáció érdekében.
Kizárólag a vezetőkkel kapcsolatos következő adatok kerülnek továbbításra:
vezetőkód, tevékenységhez kötött adat, chat üzenet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás a szükséges hozzájárulás megadása esetén a mobil készülékének helymeghatározási adataihoz fér hozzá, és azokat dolgozza
fel. Felhívjuk ezért szíves figyelmüket arra, hogy az egyes engedélyek megadása nem kötelező, azonban az egyes engedélyek megadásának hiányában az
alkalmazás egyes funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok: A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának
igazolását követően az alábbi jogérvényesítésilehetőségekkel élhet:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén),
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- élhet adathordozhatósághoz való jogával (amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik).


A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten
tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-
ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelentájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén.
Amennyiben Ön mégis szóbelitájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is
megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükségesadatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől
számított legkésőbb egyhónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem
összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelemkézhezvételétől számított
egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el,
úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Önpanasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy
választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az
adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.

Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!


Budapest, 2023. október 30.
Secret Control GPS Kft.