1203 Budapest, Serény utca 4.info@secretcontrol.hu
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatásul közöljük, hogy saját hibánkon kívül eső okok miatt a mobiltelefonos elérhetőségeinken nem vagyunk elérhetőek. Kérjük, hogy hívja a  +36 1 283 0740 számunkat. Köszönjük a megértésüket! Üdvözlettel: Secret Control csapata

Adatvédelmi irányelvek és adatbiztonsági szabályzat Secret Control Applikáció

31. sz. melléklet

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás Google play és App Store-bólletölthető Secret Control alkalmazás igénybevételével megvalósulóadatkezelésről

ASecret Control GPS Kft. (továbbiakban: Társaság)az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésetekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint,jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt aszemélyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírásszerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése: Secret Control GPS Kft.

Adakezelő székhelye: 1203 Budapest, Serény u. 4.

Adatkezelő adószáma: 11922540-2-43

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-683415

Adatkezelő honlap címe: https://secretcontrol.hu/

https://webbase.hu/

Adatkezelő központi e-mail címe: info@webbase.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@secretcontrol.hu

Az adatkezelés célja:

Google play és App Store online webáruházból letölthető, Secret Controlalkalmazáson keresztül a Szerződést tárgyát képező logisztikaiszolgáltatások.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhezszükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződésmegkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhezszükséges.

Kezelt adatok köre:

  • A felhasználók azonosításához szükséges személyes adatok
  • A felhasználók által megadott engedélyek típusai (kamera használat,Bluetooth (BLE) és GPS helyadatok, az alkalmazás igénybevételérehasznált tárhely elérése, Wifi vagy Mobil internet kapcsolat)

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, amegjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nemtovábbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatokbíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály.Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása soránszemélyes adatok átadására kötelezi a Társaságot,úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségétteljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóságrendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A Társaság a személyes adatokat a Felek köztlétrejött szerződés megszűnéséig kezeli elektronikusan.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság által nyújtott szolgáltatások egyesfunkcióinak a Társaság által fejlesztett alkalmazáson keresztül történőigénybevételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság hozzáférhet az Ön készülékén tárolt,azzal generált bizonyos adatokhoz.

Az alkalmazás igénybevételéhez az alábbi engedélyek megadása szükséges azalább jelzettek okán:

  1. Kamera használat engedélyezése

Regisztrációkor a kamera használatának (kép készítése és a videó rögzítése)engedélyezésére a QR kódok beolvasása végett van szükség!

  1. Bluetooth (BLE), GPS helyadatok (background location) engedélyezése

Jelen engedély megadására a jármű BLE moduljának működése, az ahhoz való csatlakozás, valamint a sofőr azonosítása érdekében szükséges.

  1. Telefon pozíciójához való hozzáférés engedélyezése

Annak érdekében, hogy a telefon a térkép képernyőn megjeleníthető legyen az alkalmazásnak hozzá kell, hogy férjen a telefon aktuális pozíció adataihoz, ami az állapot képernyőről nyitható meg. Ha az ehhez való hozzáférést nem engedélyezi a felhasználó, akkor a térképen csak az autó pozíciója jelenik meg.

  1. Az eszköz tárhelyének elérésének engedélyezése

Az eszközön tárolt fényképek, médiatartalmak és fájlok elérésénekengedélyezésére a működéssel kapcsolatos adatok tárolása miatt van szükség.

  1. Wifi vagy Mobil internet kapcsolat engedélyezése

Az adatkommunikáció interneten keresztül valósul meg a központiszerverekkel.

Kizárólag a vezetőkkel kapcsolatos adatok kerülnek továbbításra (vezetőkód,tevékenységhez kötött adat, chat üzenet).

Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás a szükséges hozzájárulás megadásaesetén a mobil készülékének helymeghatározási adataihoz fér hozzá és azokatdolgozza fel. Felhívjuk ezért szíves figyelmüket arra, hogy az egyesengedélyek megadása nem kötelező azonban az egyes engedélyek megadásánakhiányában az alkalmazás egyes funkciói nem lesznek elérhetőek az Önszámára.

Fenti engedélyek megadása szükség szerint az Ön adatkezelésről szólódöntésének is minősül hiszen Társaságunk csak abban az esetben tudjaszolgáltatásait az alkalmazáson keresztül nyújtani, ha hozzáférhet az Önkészülékén tárolt, azzal generált bizonyos adatokhoz.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön,személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítésilehetőségekkel élhet:

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- kérheti személyes adatainak helyesbítését,

- kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1)bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén),

- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

- élhet adathordozhatósághoz való jogával (amennyiben az adatkezelésautomatizált módon történik).

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adotttájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályokteljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető,könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élniszeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorbanírásban terjesztheti elő az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelentájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön mégis szóbelitájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa atájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükségesadatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igénytmunkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egyhónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt ahatáridőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha akérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma eztindokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus útontájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadjael, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Önpanasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helyeszerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be aHatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, denem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

Budapest, 2022. szeptember 14.

Secret Control GPS Kft.