1203 Budapest, Serény utca 4.info@secretcontrol.hu
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatásul közöljük, hogy saját hibánkon kívül eső okok miatt a mobiltelefonos elérhetőségeinken nem vagyunk elérhetőek. Kérjük, hogy hívja a  +36 1 283 0740 számunkat. Köszönjük a megértésüket! Üdvözlettel: Secret Control csapata

Adatvédelmi irányelvek és adatbiztonsági szabályzat Secret Control Applikáció

31. sz. melléklet


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS GOOGLE PLAY ÉS APP STORE-BÓL LETÖLTHETŐ SECRET CONTROL

ALKALMAZÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A Secret Control GPS Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban
GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön,
mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.


AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő megnevezése: Secret Control GPS Kft.
Adakezelő székhelye: 1203 Budapest, Serény u. 4.
Adatkezelő adószáma: 11922540-2-43
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-683415
Adatkezelő honlap címe: https://secretcontrol.hu/
https://webbase.hu/
Adatkezelő központi e-mail címe: info@webbase.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@secretcontrol.hu


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Google play és App Store online webáruházból letölthető, Secret Control alkalmazáson keresztül
a Szerződést tárgyát képező logisztikai szolgáltatások.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.


KEZELT ADATOK KÖRE:
 A felhasználók azonosításához szükséges személyes adatok
 A felhasználók által megadott engedélyek típusai (kamera használat, Bluetooth (BLE) és
GPS helyadatok, az alkalmazás igénybevételére használt tárhely elérése, Wifi vagy Mobil
internet kapcsolat)


AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL
TOVÁBBÍTÁSRA:
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály.
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok
átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a
kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.


A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A Társaság a személyes adatokat a Felek közt létrejött szerződés megszűnéséig kezeli
elektronikusan.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

2| oldal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Secret Control GPS Kft.
A Társaság által nyújtott szolgáltatások egyes funkcióinak a Társaság által fejlesztett
alkalmazáson keresztül történő igénybevételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a
Társaság hozzáférhet az Ön készülékén tárolt, azzal generált bizonyos adatokhoz.
Az alkalmazás igénybevételéhez az alábbi engedélyek megadása szükséges az alább jelzettek
okán:


1. Kamera használat engedélyezése
Regisztrációkor a kamera használatának (kép készítése és a videó rögzítése)
engedélyezésére a QR kódok beolvasása végett van szükség!


2. Bluetooth (BLE), és GPS helyadatok (background location) engedélyezése
Jelen engedély megadására a jármű BLE moduljának működése, az ahhoz való
csatlakozás, valamint a sofőr azonosítása érdekében szükségeshoz való csatlakozás,
valamint a Túraútvonal és a Navigáció funkciók elérése miatt van szükség. Az alkalmazás
csak abban az esetben használja a helyadatokat a Túraútvonalhoz és a Navigációhoz, ha
valamely oknál fogva nem érkeznek meg a jármű GPS adatai. Továbbá a felhasználók
által a Sygic térkép igénybevétele során használja a navigációhoz szükséges helyadatokat a Társaság.


3. Telefon pozíciójához való hozzáférés engedélyezése
Annak érdekében, hogy a telefon a térkép képernyőn megjeleníthető legyen az
alkalmazásnak hozzá kell, hogy férjen a telefon aktuális pozíció adataihoz, ami az állapot
képernyőről nyitható meg. Ha az ehhez való hozzáférést nem engedélyezi a felhasználó,
akkor a térképen csak az autó pozíciója jelenik meg.


4. Az eszköz tárhelyének elérésének engedélyezése
Az eszközön tárolt fényképek, médiatartalmak és fájlok elérésének engedélyezésére a
működéssel kapcsolatos adatok tárolása miatt van szükség.


5. Wifi vagy Mobil internet kapcsolat engedélyezése
Az adatkommunikáció interneten keresztül valósul meg a központi szerverekkel.
Kizárólag a vezetőkkel kapcsolatos adatok kerülnek továbbításra (vezetőkód,
tevékenységhez kötött adat, chat üzenet).
Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás a szükséges hozzájárulás megadása esetén a mobil
készülékének helymeghatározási adataihoz fér hozzá és azokat dolgozza fel. Felhívjuk ezért
szíves figyelmüket arra, hogy az egyes engedélyek megadása nem kötelező azonban az egyes
engedélyek megadásának hiányában az alkalmazás egyes funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön
számára.


Fenti engedélyek megadása szükség szerint az Ön adatkezelésről szóló döntésének is minősül
hiszen Társaságunk csak abban az esetben tudja szolgáltatásait az alkalmazáson keresztül
nyújtani, ha hozzáférhet az Ön készülékén tárolt, azzal generált bizonyos adatokhoz.


AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:


 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feltételek fennállása esetén),
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

3| oldal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Secret Control GPS Kft.
- élhet adathordozhatósághoz való jogával (amennyiben az adatkezelés automatizált
módon történik).


A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő az adatvédelmi
tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön mégis szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre
felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a
kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon
belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy
jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta
el.

Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!


Budapest, 2022. szeptember 14.

Secret Control GPS Kft.